REGULAMIN OBOZU

§ 1 Postanowienia ogólne

1.

TURNUS I LIPIEC:

Organizatorem obozu oraz Właścicielem strony internetowej obozyjustka.pl (zwany dalej: Właścicielem) jest: “Justek Freestyle Krzysztof Justyński”, NIP: 8272323632, Borysławice 76 b, 98-235 Borysławice. Email: obozyjustka@gmail.com

TURNUS II SIERPIEŃ: 

Organizatorem obozu jest:  ,,CAŁKIEM FAJNA FIRMA SEBASTIAN CZAJEWSKI", NIP: 5223206422, ul. Zagłoby, nr 3, lok. 29, 02-495 Warszawa. Email: obozyjustka@gmail.com. Właścicielem strony internetowej obozyjustka.pl jest  “Justek Freestyle Krzysztof Justyński”, NIP: 8272323632, Borysławice 76 b, 98-235 Borysławice.

2. Strona internetowa obozyjustka.pl (zwana dalej: Portalem) umożliwia rezerwację detaliczną na obóz za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).


3. Regulamin jest integralną częścią umowy rezerwacji zawieranej z Klientem.


4. Warunkiem zawarcia umowy rezerwacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta.


5.

TURNUS I LIPIEC:

Dokonując rezerwacji na stronie obozyjustka.pl, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zapoznał z treściami znajdującymi się na stronie, w szczególności zakładką https://obozyjustka.pl/dla-rodzica i akceptuje wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

TURNUS II SIERPIEŃ:

Dokonując rezerwacji na stronie obozyjustka.pl, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zapoznał z treściami znajdującymi się na stronie, w szczególności zakładką https://obozyjustka.pl/dla-rodzica-2

 i akceptuje wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.


6. Właścicielowi Portalu przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, wszelkie zmiany będą obwieszczone wyłącznie poprzez opublikowanie regulaminu na stronie obozyjustka.pl


7. Wszelkie prawa do Portalu obozyjustka.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Portalu należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.


8. Ceny obozu podane na stronie obozyjustka.pl są cenami brutto.


§ 2 Rezerwacja

1. Składanie rezerwacji na obóz odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Rezerwacje przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej obozyjustka.pl


2. Warunkiem skutecznej realizacji rezerwacji jest podanie przez Klienta danych zapewniających weryfikację Klienta i uczestnika obozu.


3. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji następuje drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.


4. Właściciel strony obozyjustka.pl ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji, jeśli wysłane zgłoszenie budzi uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu zapłaty.


5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej obozyjustka.pl przy rezerwowanym obozie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka obozu, termin oraz sposób realizacji.


6. Wszelkie informacje opublikowane na stronie obozyjustka.pl, w szczególności materiały dotyczące imprez turystycznych i cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość Portalu ma jedynie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.


7. Właściciel Portalu lub jego przedstawiciel może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celach związanych z potwierdzeniem złożenia rezerwacji na obóz lub w innych sprawach związanych z realizacją obozu.


8. Właściciel Portalu może w dowolnym momencie zawiesić lub wyłączyć możliwość rezerwacji miejsc na obóz poprzez formularz dostępny na stronie obozyjustka.pl


9. W przypadku dokonania skutecznej rejestracji (tj. przesłania kompletnego formularza rejestracyjnego, otrzymania potwierdzenia jego otrzymania oraz opłacenia zaliczki na poczet obozu lub dokonania 100% zapłaty) większej liczby osób niż liczby dostępnych miejsc, Właściciel zastrzega, iż decyduje kolejność otrzymania wpłat na jego rachunek bankowy.


10. W wyjątkowych przypadkach Właściciel może anulować zamówienie. Jeśli klient opłacił już zamówienie, Właściciel zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia pieniędzy Klientowi na numer konta bankowego, z którego została dokonana wpłata za obóz.


11. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Klient może zapisać się na listę rezerwową.


§ 3 Metoda płatności

1.

TURNUS I LIPIEC

Płatności za obóz dokonuje się przelewem na rachunek bankowy:
Nazwa odbiorcy: Krzysztof Justyński 

Numer konta: 96 1910 1048 2944 0003 9588 0001 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika


 

TURNUS II SIERPIEŃ


Płatności za obóz dokonuje się przelewem na rachunek bankowy:
Nazwa odbiorcy: CAŁKIEM FAJNA FIRMA SEBASTIAN CZAJEWSKI

Numer konta:  13114020040000340282387400

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika SIERPIEŃ2. Klient nie ma możliwości dokonania częściowej zapłaty w gotówce. Realizacja płatności następuję wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.


3. Klient ma do wyboru dwa rodzaje płatności:
TURNUS I LIPIEC
    1) Płatność z góry w kwocie 2199 zł (w ciągu 7 dni)
    2) Zaliczki w kwocie 399 zł (w ciągu 7 dni) + 1800 zł (do 15 maja 2022). Razem: 2199 zł.
TURNUS II SIERPIEŃ

    1) Płatność z góry w kwocie 1999 zł (w ciągu 7 dni)
    2) Zaliczki w kwocie 399 zł (w ciągu 7 dni) + 1700 zł (do 30 czerwca 2022). Razem: 2099 zł. 

4. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę ze strony Klienta wynosi 7 dni roboczych od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego. Po upłynięciu tego terminu przesłane zgłoszenie zostanie usunięte z bazy Portalu.


5. Potwierdzenie rezerwacji Właściciel Portalu wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu obozyjustka@gmail.com


6. W razie podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych uniemożliwiających potwierdzenie rezerwacji, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczeniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji miejsca na obóz.


7. Klient ma prawo do odstąpienia od rezerwacji opłaconego miejsca na obóz do 14 dni od zakupu bez podawania przyczyny.


8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: adres: obozyjustka@gmail.com


9. Właściciel ustosunkuje się do oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania.


§ 4 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu (w tym zdjęć i opisów) bez pisemnej zgody Właściciela.


§ 5 Ubezpieczenie

1. Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Właściciela zostanie ubezpieczony na mocy podpisanej umowy generalnej z ubezpieczycielem.

2. Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo w obozie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych uczestników imprezy oraz potwierdzić je w wypełnionej Karcie Kwalifikacyjnej, którą musi wypełnić rodzic/opiekun prawny każdego z uczestników obozu.

3. Właściciel poinformuje uczestników o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

4. Uczestnicy obozu, którzy cierpiący na jakiekolwiek choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia od lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. Właściciel nie zapewnia lekarstw i środków medycznych stosowanych przy chorobach przewlekłych.

5. Szczegóły dotyczące zawartej umowy ubezpieczeniowej NNW, którą objęci będą wszyscy uczestnicy, zostaną przedstawione rodzicom/opiekunom do 7 dni przed terminem obozu.


§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej: Administratorem) udostępnionych przez użytkownika podczas korzystania ze strony obozyjustka.pl jest: Justek Freestyle Krzysztof Justyński NIP 8272323632, Borysławice 76 b, 98-235 Borysławice. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Właściciela wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie.


3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację.


4. Każdy kto przekaże Właścicielowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.


5. Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.


6. Właściciel stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.


7. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Informacje o obozie zamieszczone na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.


2. Ewentualne spory powstałe między Klientem, niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Organizatorem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela.


3. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela.


4. Wysłanie zgłoszenia na obóz poprzez formularz rejestracyjny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszelkich materiałów informacyjnych zawartych na wszystkich podstronach strony obozyjustka.pl

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.


§ 8 Inne

1. Organizator zaleca, żeby dziecko uczestniczące w obozie nie otrzymywało od rodziców dużych kwot pieniężnych na użytek własny. Proponuje się nie przekraczać kwoty 15 zł na dzień do wydania w sklepiku obozowym.
2. Uczestnicy obozu ze względu na bogatą ofertę zajęć, nie będą mieli stałego dostępu do telefonów komórkowych. Kontakt z rodzicami odbywać się będzie w godzinach poobiednich.