REGULAMIN OBOZU


§ 1 Postanowienia ogólne

1.

TURNUS I LIPIEC:

Organizatorem obozu jest: Tomasz Klepacz, NIP: 7773134232, Radosna 17a/7, 62-020 Zalasewo, email: obozyjustka@gmail.com. 

TURNUS II SIERPIEŃ:

Organizatorem obozu jest: Mateusz Małecki, NIP: 7632079956, Mickiewicza 13, 64-761 Łokacz Mały, email: obozyjustka@gmail.com.

Właścicielem strony internetowej obozyjustka.pl (zwany dalej: Właścicielem) jest: Tomasz Klepacz, NIP: 7773134232, Radosna 17a/7, 62-020 Zalasewo,  Mateusz Małecki, NIP: 7632079956, Mickiewicza 13, 64-761 Łokacz Mały, email: obozyjustka@gmail.com.


2. Strona internetowa obozyjustka.pl (zwana dalej: Portalem) umożliwia rezerwację detaliczną na obóz za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).


3. Regulamin jest integralną częścią umowy rezerwacji zawieranej z Klientem.


4. Warunkiem zawarcia umowy rezerwacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta.


5. TURNUS I LIPIEC: Dokonując rezerwacji na stronie obozyjustka.pl, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zapoznał z treściami znajdującymi się na stronie, w szczególności zakładką https://obozyjustka.pl/dla-rodzica i akceptuje wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

TURNUS II SIERPIEŃ: Dokonując rezerwacji na stronie obozyjustka.pl, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zapoznał z treściami znajdującymi się na stronie, w szczególności zakładką https://obozyjustka.pl/dla-rodzica-2 i akceptuje wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Właścicielowi Portalu przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, wszelkie zmiany będą obwieszczone wyłącznie poprzez opublikowanie regulaminu na stronie obozyjustka.pl


7. Wszelkie prawa do Portalu obozyjustka.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Portalu należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.


8. Ceny obozu podane na stronie obozyjustka.pl są cenami brutto.


§ 2 Rezerwacja

1. Składanie rezerwacji na obóz odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Rezerwacje przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej obozyjustka.pl


2. Warunkiem skutecznej realizacji rezerwacji jest podanie przez Klienta danych zapewniających weryfikację Klienta i uczestnika obozu.


3. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji następuje drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.


4. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji, jeśli wysłane zgłoszenie budzi uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu zapłaty.


5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej obozyjustka.pl przy rezerwowanym obozie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka obozu, termin oraz sposób realizacji.


6. Wszelkie informacje opublikowane na stronie obozyjustka.pl, w szczególności materiały dotyczące imprez turystycznych i cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość Portalu ma jedynie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.


7. Właściciel Portalu lub jego przedstawiciel może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celach związanych z potwierdzeniem złożenia rezerwacji na obóz lub w innych sprawach związanych z realizacją obozu.


8. Właściciel Portalu może w dowolnym momencie zawiesić lub wyłączyć możliwość rezerwacji miejsc na obóz poprzez formularz dostępny na stronie obozyjustka.pl


9. W przypadku dokonania skutecznej rejestracji (tj. przesłania kompletnego formularza rejestracyjnego, otrzymania potwierdzenia jego otrzymania oraz opłacenia zadatku na poczet obozu lub dokonania 100% zapłaty) większej liczby osób niż liczby dostępnych miejsc, Właściciel zastrzega, iż decyduje kolejność otrzymania wpłat na jego rachunek bankowy.


10. W wyjątkowych przypadkach Właściciel może anulować zamówienie. Jeśli klient opłacił już zamówienie, Właściciel zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia pieniędzy Klientowi na numer konta bankowego, z którego została dokonana wpłata za obóz.


11. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Klient może zapisać się na listę rezerwową.


§ 3 Metoda płatności

1.

TURNUS I LIPIEC

Płatności za obóz dokonuje się przelewem na rachunek bankowy:
Nazwa odbiorcy: Tomasz Klepacz

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3502 8356 8843

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika

TURNUS II SIERPIEŃ

Płatności za obóz dokonuje się przelewem na rachunek bankowy:
Nazwa odbiorcy: Mateusz Małecki
Numer konta: 78 1090 1317 0000 0001 5725 3991
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika


2. Klient nie ma możliwości dokonania częściowej zapłaty w gotówce. Realizacja płatności następuję wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.


3. Klient ma do wyboru dwa rodzaje płatności:
TURNUS I LIPIEC
    1) Płatność z góry w kwocie 2399 zł (w ciągu 7 dni roboczych)
    2) Zadatek w kwocie 500 zł (w ciągu 3 dni roboczych) + 1999 zł (do 10 czerwca 2024). Razem: 2499 zł.
TURNUS II SIERPIEŃ
    1) Płatność z góry w kwocie 2399 zł (w ciągu 7 dni roboczych)
    2) Zadatek w kwocie 500 zł (w ciągu 3 dni roboczych) + 1999 zł (do 10 czerwca 2024). Razem: 2499 zł.


4. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę ze strony Klienta wynosi 7 dni roboczych od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego. Po upłynięciu tego terminu przesłane zgłoszenie zostanie usunięte z bazy Portalu.


5. Potwierdzenie rezerwacji Właściciel Portalu wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu obozyjustka@gmail.com


6. W razie podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych uniemożliwiających potwierdzenie rezerwacji, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczeniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji miejsca na obóz.


7. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa w obozie e-mailem na adres: obozyjustka@gmail.com

W powyższej sytuacji Organizator dokona częściowego zwrotu uiszczonych już wpłat według poniższych zasad:

(a) do 25 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator zwraca 80 % kosztów uczestnictwa,
(b) od 24 do 14 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator zwraca 50 % kosztów uczestnictwa,
(c) od 13 do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator zwraca 20 % kosztów uczestnictwa,
(d) od 6 dni przed rozpoczęciem obozu do zakończenia obozu – Organizator nie gwarantuje zwrotu kosztów

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: adres: obozyjustka@gmail.com


9. Właściciel ustosunkuje się do oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania.


§ 4 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu (w tym zdjęć i opisów) bez pisemnej zgody Właściciela.


§ 5 Ubezpieczenie

1. Każdy uczestnik imprezy zostanie ubezpieczony przez Organizatora na mocy podpisanej umowy generalnej z ubezpieczycielem.

2. Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo w obozie w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych uczestników imprezy oraz potwierdzić je w wypełnionej Karcie Kwalifikacyjnej, którą musi wypełnić rodzic/opiekun prawny każdego z uczestników obozu.

3. Właściciel poinformuje uczestników o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

4. Uczestnicy obozu, cierpiący na jakiekolwiek choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia od lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. Organizator nie zapewnia lekarstw i środków medycznych stosowanych przy chorobach przewlekłych.


§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej: Administratorem) udostępnionych przez użytkownika podczas korzystania ze strony obozyjustka.pl są: Tomasz Klepacz, NIP: 7773134232, Radosna 17a/7, 62-020 Zalasewo i Mateusz Małecki, NIP: 7632079956, Mickiewicza 13, 64-761 Łokacz Mały, email: obozyjustka@gmail.com. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Właściciela wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie.


3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację.


4. Każdy kto przekaże Właścicielowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.


5. Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.


6. Właściciel stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.


7. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

8. Klient (Rodzic/Opiekun prawny uczestnika obozu) akceptując regulamin, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika obozu w materiałach przedstawianych na:

  • kanale prowadzonym na portalu YouTube.com - JUSTEK FREESTYLE,

  • kanale prowadzonym na portalu Instagram.com - justekfreestyle,

  • kanale prowadzonym na portalu tiktok.com - justekfreestyle,

  • wizerunek może być wykorzystywany w materiałach reklamowych i artykułach dostępnych w Internecie, prasie oraz telewizji,

zarządzanych przez CFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP5223222473 UL. ZABRSKA 28B, 44-177 PANIÓWKI, mail: fakturycfs@gmail.com

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Informacje o obozie zamieszczone na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.


2. Ewentualne spory powstałe między Klientem, niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Organizatorem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.


3. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela.


4. Wysłanie zgłoszenia na obóz poprzez formularz rejestracyjny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszelkich materiałów informacyjnych zawartych na wszystkich podstronach strony obozyjustka.pl

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.


§ 8 Inne

1. Organizator zaleca, żeby dziecko uczestniczące w obozie nie otrzymywało od rodziców dużych kwot pieniężnych na użytek własny. Proponuje się nie przekraczać kwoty 15 zł na dzień do wydania w sklepiku obozowym.
2. Uczestnicy obozu ze względu na bogatą ofertę zajęć, nie będą mieli stałego dostępu do telefonów komórkowych. Kontakt z rodzicami odbywać się będzie w godzinach poobiednich.